Huisregels

Normen en waarden

Binnen Energy Ommen hebben wij natuurlijk een aantal regels die onze normen en waarden vertegenwoordigen. Zo hebben wij onze huisregels en andere belangrijke zaken. Wij willen dat al onze leden en ouders/verzorgers, maar daarnaast natuurlijk ook onze leiding, het bestuur en vrijwilligers zich aan deze regels houden. Dit maakt het voor iedereen prettig. 

Maar daarnaast zijn wij ook bezig met het “Veilig sportklimaat”. Dit is een landelijk initiatief, welke al binnen diverse vereniging is of wordt neergezet. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze leden, jong en oud, veilig maar bovenal met veel plezier bij ons sporten. 

Tevens is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Voel je je onheus bejegend, of niet gehoord in bepaalde zaken? Dan kun je contact opnemen met de VCP.  Klik hier voor meer informatie of mail naar 

vertrouwenscontactpersoon@energy-ommen.nl

Met betrekking tot het bovenstaande hebben wij een aantal uitgangspunten opgesteld:

 

Uitgangspunten

 • Onze leden voelen zich veilig binnen onze vereniging. Dit betekent dat pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag binnen onze vereniging niet getolereerd wordt. Wij behandelen elkaar met respect in woorden en gedrag;
 • Onze leden behandelen het materiaal, de kleedkamers, het gebouw alsof het hun eigendom is en gaan hiermee zorgvuldig om;
 • Onze leden houden de ruimtes binnen en rondom het gebouw schoon;
 • Lid zijn is meer dan alleen komen gymmen, turnen of dansen. Ieder lid levert een bijdrage, in welke vorm dan ook, daar waar het gaat om activiteiten en dergelijke;
 • Senior-leden van onze vereniging, leiding, ouders/verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden;

 

 

Regels 

Onderstaand treft u onze (huis-)regels. Wij verwachten van al onze leden, maar ook van ouders/verzorgers dat deze zich aan deze regels houden.

 

 • Afval

Het afval binnen het gebouw en de kleedkamers dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid.

 

 • Contributie

Het is vanzelfsprekend dat leden alleen kunnen deelnemen aan trainingen en eventuele wedstrijden indien de contributie is voldaan. Bij het niet tijdig voldoen volgt uitsluiting van de training en wedstrijden. Wij vertrouwen erop dat ouders/verzorgers met ons in contact treden indien niet aan deze betalingsverplichting kan worden voldaan.

 

 • Diefstal

Diefstal moet worden gemeld bij de leiding en het bestuur. Een persoon die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard dan ook, wordt meteen gemeld bij het bestuur. Van diefstal doen wij altijd aangifte en de persoon in kwestie, indien deze lid is, wordt uitgeschreven. Energy Ommen kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

 

 • Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kan men vinden in de bak bij de ingang van de grote zaal.  Zijn er spullen gevonden, lever deze dan in bij je leiding. 

 

 • Kleedkamers

Houdt de kleedkamers zo netjes mogelijk. Dit betekent dat eventueel afval in de daarvoor bestemde prullenbakken wordt gegooid. Laat waardevolle spullen zoals geld, horloges en mobiele telefoons nooit in de kleedkamers achter, maar geef deze in bewaring bij de leiding. De vereniging of het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zorg als ouders/verzorgers ervoor dat uw kind zo min mogelijk persoonlijke bezittingen meeneemt. 

 

 • Roken

Roken is binnen het gebouw verboden. Ook roken bij de ingang van het gebouw is verboden. Wij verzoeken onze oudere leden en ouders/verzorgers om niet te roken buiten het gebouw, ook vanwege de voorbeeldfunctie naar onze jongere leden. 

 

 • Taalgebruik

Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend en hoort niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Spreek een ander er op aan als dit gebeurt of maak hiervan melding bij de leiding. Maak conflicten bespreekbaar. Roddel niet, maar bespreek iets rechtstreeks bij degene waar het over gaat. Ga met een ander om zoals jezelf ook behandeld wilt worden. 

 

 • Trainingen

Eventuele verhindering wordt gemeld bij de leiding.  

 

 • Wedstrijden

Onze leden, jong en oud, zijn tijdens de wedstrijden het visitekaartje van onze vereniging. Van hen wordt dan ook verwacht dat zij zich als zodanig gedragen. 

 

 • Vergaderingen

Wij vragen onze leden en ouders/verzorgers om op de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Deze wordt eenmaal per jaar in maart gehouden. De datum hiervan wordt geplaatst op onze website, leden ontvangen een uitnodiging en ook via facebook wordt deze datum gemeld.

 

 • Social Media

Onze vereniging maakt veel gebruik van Social Media. Wilt u nadrukkelijk niet dat uw kind zichtbaar is via Social Media, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan te geven. Dit kan op het aanmeldformulier of natuurlijk even via mail. Breng jezelf en Energy Ommen niet in diskrediet door jouw handelen of uitspraken op social media.

 

 • Activiteiten

Van onze leden en ouders wordt zoveel als mogelijk verwacht dat ze deelnemen aan de activiteiten die gedurende het jaar worden georganiseerd. 

 

 • Alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol of drugs  is voor, tijdens of na de training in en rond de sporthal verboden.  Het gebruik van alcohol is alleen toegestaan bij een leeftijd van 18 jaar en ouder, bij gelegenheden, zoals een receptie of georganiseerd feest. 

 

 • Fietsen en auto’s

Auto’s dienen in de parkeervakken geparkeerd te worden. Houdt toegangsdeuren vrij. Fietsen moeten in de fietsenstalling. Dus niet voor de ingangsdeur.

 

 • Eigendommen

Ga zorgvuldig om met eigendommen van Energy Ommen en ook de zaken die we als vereniging in bruikleen hebben gekregen. Neem zonder toestemming geen eigendommen van Energy Ommen mee.  Gebruik spullen van Energy Ommen uitsluitend voor trainingen en niet privé. 

 

 • Kleding

Draag kleding die goed zit, niet doorschijnt en past bij de sport die je beoefent. Draag geen aanstootgevende kleding. Dat houdt in kleding die buik, borsten, billen voldoende bedekt.

 

 

Veilig sportklimaat 

Een veilig sportklimaat, dat is wat wij willen voor al onze leden, van jong tot oud.
Kort gezegd betekent dit dat onze leden zich veilig voelen binnen onze vereniging. Niet alleen met betrekking tot veilig sporten op aanwijzingen van onze leiding, maar ook daar waar het gaat om gedrag. Wij accepteren binnen onze vereniging geen pest-, discriminerend- of seksueel intimiderend gedrag. 

Hieronder volgt een korte uiteenzetting:


 • Pestgedrag

Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn kinderen min of meer aan elkaar gewaagd. Het gebeurt in een veilige sfeer. Pesten is bedreigend en systematisch en voelt het kind of de oudere zich ongelukkig:

 • -door confrontatie met vervelend of agressief gedrag;
 • -doordat het buitengesloten wordt.


 • Discriminatie

Discriminatie is een vorm van uitsluiting, vijandige bejegening, bedreiging of geweld op basis van herkomst, kleur, ras, godsdienst of seksuele gerichtheid van de ander. 


 • Seksuele intimidatie

Denk hierbij aan seksuele toenadering van  naar de leden of seksueel ongewenst gedrag tussen sporters onderling. Het kan gaan om kleine vormen, om seksueel getinte opmerkingen, maar ook misbruik. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben. 

 

VOG

Al onze gediplomeerde leiding is in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent goed Gedrag).

 

Houd je aan de regels…

Deze regels zijn er niet voor niets en zijn ook zeker niet vrijblijvend. Het vertonen van ongewenst gedrag kan directe gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor het lidmaatschap.  


 

Sponsoren